Amsterdam Uskrs


Uskrs u Amsterdamu

Sa obilaskom Minhena i Beča


 • Program:
 • Termin:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Amsterdam
 • 31.03. - 07.04.2018
 • 4 noćenja sa doručkom
 • Hotel 3*/Hostel
 • Autobus
Cena: 160 €

za 1/4 sobe


Cenovnik br 5 od 01.03.2018.
Postavite pitanje

ARANŽMAN OBUHVATA:
- Prevoz turističkim autobusima (audio/video oprema, klima, WC) na navedenim relacijama, sve putarine, takse i parkinge u zemlji i inostranstvu
-Smeštaj u hotelu i hostelu na bazi 4 noćenja sa doručkom
-Razgledanja prema programu
-Usluge stručnog turističkog vodiča
-Usluge lokalnog vodica za razgledanje Amsterdama (1 dan)
-Troškove organizacije putovanja


ARANŽMAN NE OBUHVATA:
- Medjunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €): do 19 godina - 543,00 din, od 19 do 75 godina - 815,00 din
- Fakultativne izlete i ulaznice
- Individualne troškove

DOPLATE:
-Doplata za 1/1 sobu iznosi 50% od cene aranžmana

NAČIN PLAĆANJA:
U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko Bank AD na dan uplate i to:
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.04.2018.
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka
 • Platnim karticama  (Dina, Master, Maestro, Visa)

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. 
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS  i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu  OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

OPSTE NAPOMENE I UPUTSTVA:
-U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni dorucak – manji izbor slatkih namirnica.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Luksim će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Luksim ne može imati uticaja.
-Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade, usled gužvi na granicama, gužvi u saobraćaju...)
- Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
- Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih troskova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
- Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
- Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
- Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.
- Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. - Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred.
- Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
- Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi!
- Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
- VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.
- Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
- Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
- Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja kao i izmene programa putovanja usled promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.
- Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska

I dan 31.03: Beograd – Minhen Polazak u vecernjim satima sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Mađarsku I Austriju prema Minhenu uz kraća usputna zadržavanja radi odmora.

II dan 01.04: Minhen/ Dolazak u Minhen u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. U poslepodnevnim časovima panoramski obilazak Minhena: crkva Sv. Petra - najstarija crkva u Minhenu, ženska crkva, kraljevska palata, Nacionalna opera, veliki bazar, Marienplac, Parlament... Povratak u hotel. Noćenje.

III dan 02.04: Minhen – dvorac Nimfenburg – Amsterdam

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u centru grada za šetnju i individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Nimfenburg – letnje rezidencije dinastije Vitelsbah. U večernjim časovima polazak za Amsterdam. Noćna vožnja kroz Nemačku i Holandiju prema Amsterdamu.

IV dan 03.04: Amsterdam

Dolazak u Amsterdam u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hostel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima obilazak Amsterdama: Trg Dam, Kraljevska palata, Nova katedrala u kojoj se krunišu holandski kraljevi i kraljice, Opera, reka Amstel, mostovi, četvrt Crvenih fenjera, odlazak do trga muzeja, muzeji Rijsk i Van Gogh (nije predviđena grupna poseta), čuvena brusionica dijamanta... U večernjim časovima povratak u hostel. Noćenje.

V dan 04.04: Amsterdam

Doručak. Slobodno vreme za šetnju duž prelepih kanala Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht i individualne aktivnosti u centru grada ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta - vožnja brodom kanalima Amsterdama. Povratak u hostel. Noćenje.

VI dan 05.04: Amsterdam – Velika holandska tura – Amsterdam

Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Velika holandska tura: Hag, Ševeningen, Roterdam. Poseta gradu Hagu, gde je sedište Parlamenta Kraljevine Holandije i Palate Mira. Nakon obilaska odlazak do najvećeg letovališta Holandije – Ševeningena. Šetnja obalom Severnog mora. Nastavak puta do Roterdama - centra moćii najveće luke na svetu. Obilazak grada: Euromast toranj, Kijkskubus (kompleks stanova u vidu Krivih kocki), Gradska kuća, trgovački deo grada... Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak u hostel. Slobodno vreme. Noćenje.

VII dan 06.04: Amsterdam - Mini holandska tura – Beč

Doručak. Nakon doručka napuštanje hostela. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Mini holandska tura (vetrenjače, klompe, sirevi) sa polaskom u 08:30 sata iz hostela. Poseta živopisnom selu Zaanse Schans - poznatog po vetrenjačama. Obilazak jedne od vetrenjača. Nakon obilaska odlazak do gradića Volendam - poznatog po radionicama klompi i sirevima. Povratak u Amsterdam do 13:00 časova. Slobodno vreme do polaska za Beč. U večernjim satima polazak za Beč. Noćna vožnja kroz Nemačku i Austriju do Beča.

VIII dan 07.04: Beč - Beograd

Dolazak u Beč. Zadržavanje zbog tehničke pauze (cca 9 sati). Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča: Ring, Parlament, zgrada Opere, Štatspark, Trg Marije Terezije, Hofburg, katedrala Sv. Stefana, šetnja Kertner ulicom... Slobodno vreme. U dogovoreno vreme okupljanje grupe i povratak za Beograd. Dolazak u Beograd na polazno odredište u kasnim večernjim časovima

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:
• DVORAC NIMFENBURG - 15 €
• MINI HOLANDSKA TURA (VETRENJAČE, KLOMPE I SIREVI) - 20 €
• VELIKA HOLANDSKA TURA (HAG, ŠEVENINGEN, ROTERDAM) - 25 €
• VOŽNJA BRODOM KANALIMA AMSTERDAMA – 15 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Minimum broj putnika koji je neophodan za realizaciju fakultativnih izleta je 30. Izleti se mogu realizovati i sa manjim brojem putnika ali uz korekciju cena.

SMEŠTAJ:

Smeštaj u hotelu i hostelu na bazi 4 noćenja sa doručkom i to:
Minhen, hotel „ Zur Post“ 3* (www.hotelzurpost-muenchen.de) 1/2 i 1/3 sobe na bazi 1 noćenje/doručak (doručak - švedski sto)
Amsterdam, hostel „Hans Brinker“ (www.hansbrinker.com/amsterdam) 1/3, 1/4 i 1/6 sobe sa kupatilom na bazi 3 noćenja/doručak (doručak - kontinentalni švedski sto).