Nova Godina - Austrija - Beč


Beč - autobusom


  • Program:
  • Prevoz:
  • Beč
  • Autobus
od 35 €

3 dana / bez nocenja


Autobusom - 3 dana / bez noćenja
Termini putovanja Hotel Redovna cena
Specijalna cena *
30.12.-01.01.2019
///
49
35

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu. Nakon toga se naplaćuje redovna cena za sve kasnije prijave
     (plaćanje je obavezno u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

Cenovnik broj 1 od 25.10.2018

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (30.12.2018.) BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda sa turističkog termnala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš, u 20:00h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan (31.12.2018.) BEČ
Dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje grada u pratnji pratioca grupe: Ring, Opera, Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus (jedna od najlepših Gradskih kuća u Evropi), Univerzitet, Burg Teatar, Katedrala Sv. Stefana, Kunsthaus, Belvedere. Povratak u istorijski centar Beča i šetnja kroz pešačku zonu : Katedrala Sv.Ištvana, Stefans platz, Kertne strasse, Maria Terezia platz .. a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju čuvenom Kerntner ulicom (glavnom trgovačkom i pešačkom ulicom) ili mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Šenbrun - poseta ovom prelepom dvorcu.
***Doček Nove 2019. Godine***

3. dan (01.01.2019.) BEČ – BEOGRAD
U ranim jutarnjim satima (oko 02:30 h) polazak za Srbiju. Lagana vožnja sa kraćim pauzama za odmor i obavljanje graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u podnevnim satima.

ARANŽMANA OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom audio,video oprema i klimom
• razgledanje Beča drugog dana programa (bez ulaznica)
* uslugu tehničkog pratioca
• troškovi organizacije i vođstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHATA:
• ulaznice za posetu muzejima i lokalitetima
• individualne troškove tokom puta
• međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• doček Nove godine

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

FAKULTATIVNI IZLETI: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
• prevoz do Šenbruna sa ulaznicom (Imperijal tura) - 20 eur

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronski putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000 eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. god. ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“- Novi Sad.

VAŽNE NAPOMENE: • svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.