BudimpeštaBudimpešta - Nova godina - 3 noćenja

 • Program:
 • Termin:
 • Usluga:
 • Hotel:
 • Prevoz:
 • Budimpešta
 • 29.12. - 02.01
 • Noćenje sa doručkom
 • 3*
 • Autobus
od 145 €

5 dana / 3 noćenja
29.12. - 02.01.


Hotel Cena Specijalna cena za plaćanje do 20.10.
Millennium ***
169
149
Canada ***
165
145
Postavite pitanje

Aranžman obuhvata:
 • prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi;
 • 3 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu  3* u u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnoj kategorizaciji
 • Razgledanje prema programu u pratnji vodiča
 • usluge vodiča /predstavnik agencije/
 • Troškove organizacije putovanja
Aranžman ne obuhvata:
 • obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje
 • Organizovan doček Nove godine i reprizu
 • individualne troškove putnika;
 • fakultativni obilasci i ulaznice (minimum 25 osoba):
 • Krstarenje Dunavom – odrasli 15€ / deca 10€
 • Sent Andreja – odrasli 10€ / deca 5€
 • Prevoz do tržnog centra Premijer  www.premieroutlet.hu/shops - 10€
 • Prevoz do tržnog centara  Campona 5 €
 • ulaznica za Tropikarijum 2500F oko 8.5 evra / deca do 18g 1800F oko 6€
 • Doček Nove godine u čardi 75 €
 • Repriza Nove godine u čardi 35 €
 • Obavezno prijavljivanje za Doček i reprizu N.godine prilikom rezervacije aranžmana, zbog ograničenog broja mesta i uplata od 50% od cene
Popusti i doplate:
 • doplata za 1/1 sobu - 85€ (isključivo na upit);
 • dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ima popust 10€
 • Cena aranžmana se umanjuje za 15  € ukoliko se koristi sopstveni prevoz
 • Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata  za transfer 20 €  / minimum 4 putnika, polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 1500 rsd / minimum 4 putnika
Način i uslovi plaćanja:
 • plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate;
 • gotovinski ili platnim karticama: Prilikom rezervacije akontacija u iznosu od 30% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja (gotovinski, platnim karticama);
 • čekovima: 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. Ili 20. u mesecu
 • platnim karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE na mesečne rata bez kamate

Napomena:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... ...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

Posebne napomene:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
 • Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
 • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencija
 • PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
  OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
  Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
  Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
  Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivni okolnosti

  Cenovnik br. 1 od 11.09.2017.godUz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja T.A.OMNITURS, licenca OTP 235/2010 od 11.02.2010. godine

1.dan 29.12.2017. (petak)  – Polazak autobusa oko 23 časa iz Beograda (tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pred putovanje), polazak iz Novog Sada oko 24 časa, sa železničke stanice, ispred lokomotive. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.

2.dan 30.12.2017. (subota)  – dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa  vodičem: obilazak Trga Heroja, Andarši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele...  Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan 31.12.2017. (nedelja)  – doručak. Slobodno vreme. Fakultativni obilazak Sent Andreje (središte Srpske kulture i tradicije u Mađarskoj). Obilazak sa stručnim  vodičem trga i kuće Vuka Karadžića, Gradski trg, kuće Jakova Ignjatovića, Pozarevačka, Beogradska i Grčka crkva, muzej  SPC-e, krst Kneza Lazara.  Povratak u hotel. Pripreme za novogodišnju noć........SREĆNA NOVA GODINA..... Noćenje.

4.dan 01.01.2018. (ponedeljak) 
- kasni doručak. Slobodno vreme. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte uz pratnju vodiča. .... A zatim, fakultativna repriza Nove godine u jednoj od čuvenih mađarskih čardi. Noćenje.

5.dan 02.01.2018. (utorak)  - doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili  fakultativni odlazak do tržnog centra Campona i poseta Tropikarijumu ili fakultativni odlazak do trznog centra Premijer. Polazak za Beograd oko 17 časova iz centra grada. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima.

Smeštaj:

HOTEL MILLENNIUM 3*  Nalazi se sa Peštanske strane, u širem  centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom...
HOTEL CANADA 3*  Nalazi se na Peštanskoj strani, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 sa TWC, TV, mini bar, telefonom...