Đerdap i plavi Dunav

Đerdap i plavi Dunav 2 dana
jedno noćenje, Wellness&Spa

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Đerdap i plavi Dunav
  • Dvodnevni izlet
  • 3*
  • Kombi,minibus ili autobus
11650

Izlet sa jednim noćenjem


Autobusom - jedno noćenje
Termini putovanja Hotel Hotel Lepenski Vir 3*
/
3*
Noćenje sa doručkom i wellness & spa

 

Postavite pitanje

I DAN – subota – Srebrno jezero – Tvrđava Golubački grad – Donji Milanovac – hotel Lepenski Vir
• 08:00h Polazak iz Beograda.
•Dolazak na Srebrno jezero - 14 km dugačko, jedno od najdužih i najposećenijih jezera u Srbiji. Slobodno vreme za obilazak.
• Organizovani obilazak Golubačke tvrđave iz 14. veka uz prisustvo profesionalnog vodiča.
•Dolazak u Donji Milanovac, slobodno vreme. Noćenje. Smeštaj u hotelu: Hotel Lepenski Vir – Smeštaj na bazi noćenja sa doručkom, uključujući Wellness i Spa sadržaje.
Zatvoreni bazeni / Finska sauna / Soba za relaksaciju / Đakuzi / Tursko kupatilo Radno vreme Wellness i Spa: 09-12h pre podne, 14-18h popodne

II DAN – nedelja – Krstarenje Dunavom – Đerdap – Lepenski Vir lokalitet
• Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Odlazak na Krstarenje Dunavom od Tekije (gliser ili brod) i razgledanje najpoznatijih svetskih atrakcija i Nacionalnog parka Đerdap. • Povratak u Donji Milanovac na organizovani ručak u jednom od gradskih restorana. • Poseta arheološkom lokalitetu Lepenski Vir, jednoj od najstarijih urbanih naseobina u Evropi, kultura stara oko 8000 godina. • Povratak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.Cena aranžmana obuhvata:

CENA PAKET ARANŽMANA:

11650 rsd po osobi *minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program

• Smeštaj u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama * doplata za jednokrevetnu sobu na upit • Noćenje sa doručkom u hotelu
• Wellness i Spa sadržaji u hotelu
• Organizovan ručak, drugog dana (bez uključenog pica) ***
• Prevozno turističko sredstvo KOMBI, MINI BUS ili AUTOBUS u zavisnosti od broja prijavljenih putnika
• Troškovi organizacije
• Troškovi putarina i parking
• Profesionalni turistički vodič (licencirani) i vozač
• Karte za Golubačku tvrđavu i Lepenski Vir lokalitet
• Karte za krstarenje od Tekije (gliseri ili brod)

Cena aranžmana ne obuhvata:
• međunarodno putno zdravstveno osiguranje
• individualne troškove
• fakultativni izlete

Uslovi i način plaćanja:
• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski, čekovima građana i platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
• Minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program kako bi se realizovao po ceni od 11650 rsd (okvirno 99€) po osobi.
• Plaćanje je u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Cene su izražene okvirno u evro (€) valuti.
• Otkaz Rezervacije - definisano prema opštim uslovima putovanja.
NAPOMENE:
- prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rodjenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
- molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane. - organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.). - organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima. - maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. - agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
- Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. - u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
- agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.
- TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
- svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
- smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim uslovima kategorizacije.
- za putnike koji poseduju crveni biometriski pasos Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
- u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
- obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. - putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
- upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. - raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
- Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.


ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
-Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.
OMNIPROMET – TA OMNITURS, BEOGRAD vrši prodaju turističkih aranžmana turističke agencije, organizatora putovanja : OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, broj licence OTP 48/2021 kategorija A10 izdata od 09.06.2021. godine.
Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, SAVSKI VENAC, mail: prodaja@omnisplus.rs, tel:+381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka. Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. .

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIS PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021. Uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020. od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285-1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD.