Zima 2017/2018 > Jahorina > hotel San

Jahorina - Hotel San

 • Region:
 • Mesto:
 • Tip Smeštaja:
 • Usluga:
 • Sezona:
 • Prevoz:
 • BIH, R.Srpska
 • Jahorina
 • Hotel
 • Polupansion
 • Zima 2018/2019.
 • sopstveni

Hotelski sadržaji:

 • Recepcija
 • Wi Fi
 • Restoran
 • Sauna
 • Parking
 • Masaža

Sobe:

 • Kupatilo
 • TV
 • Telefon
Cenovnik br 1, 26.10.2018.
Termin
Usluga
Cena
Do 27.12.2018.
PP
35
27.12.2018. - 03.01.2019.
PP
50
03.01.2019. - 09.02.2019.
PP
40
09.02.2019. - 21.02.2019.
PP
45
21.02.2019. - 20.03.2019.
PP
35

*DATE CENE SU ISKAZANE PO OSOBI I PO DANU U ODREDJENIM PERIODIMA*

Postavite pitanje

POPUSTI I DOPLATE:
- Doplata za 1/1 sobu iznosi 50 %.
- Deca do 6 godina borave gratis a deca od 6 do 12 godina ostvaruju popust od 50 % .
- BTO nije uključena u cenu i iznosi 1.30 eur po osobi po danu i plaća se u hotelu (deca do 12 god ne plaćaju BT).

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
- smeštaj u hotelu na bazi izabranog broja noćenja i na bazi polupansiona po osobi po danu.

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
- putno zdravstveno osiguranje/skijaško osiguranje
- sve dodatne usluge koje nisu navedene u cenovniku
- SKI PASS - ski pass se kupuje na licu mesta na Jahorini.

USLOVI PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje se obavezno vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Addiko Bank a.d. za efektivu, na dan uplate, u skladu sa sledećim uslovima:
- prilikom rezervacije, uplaćuje se 40% avansa od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
- ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u eurima i plaća se prema kursu na dan uplate.
- moguće je plaćanje platnim karticama (VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA) u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

PUTNA DOKUMENTA:
Za ulazak u BiH za odrasle osobe je dovoljna lična karta ili pasoš. Za decu je obavezan pasoš.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava

HOTELSKI SADRŽAJI:

 • Recepcija
 • Wi Fi
 • Restoran
 • Sauna
 • Parking
 • Masaža


SADRŽAJI U SOBAMA:

 • Kupatilo
 • TV
 • Telefon
OPIS SMEŠTAJA:

Lokacija: smešten je u samom srcu Jahorine, na odličnoj lokaciji na 1610m nadmorske visine. Nalazi se u neposrednoj blizini olimpijskih skijaških staza, odnosno na samo 50m od početne stanice šestoseda Ogorjelica. Hotel predstavlja savršen spoj savremenog i modernog, te je pogodan za sve generacije. Jos jedna sjajna odlika ovog hotela je što sve sobe i apartmani imaju pogled na skijašku stazu. Treba napomenuti da se do i od hotela dolazi na skijama, kao i da se u njegovom sklopu nalazi ski-rental, a za one manje iskusne skijaše tu je ski škola sa licenciranim ski instruktorima.

HOTELSKI SMEŠTAJ:
- Ulazak u sobe je posle 15:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 11:00 h. Ukoliko gost želi da produži boravak u sobi, obavezan je da promenu najavi na recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
- U novogodišnjem terminu minimum boravka je 5 noćenja 29.12.2018.- 03.01.2019.
- Avansne uplate su nepovratne.
- Hotel ne uzima u obzir nepovoljne vremenske prilike kao valjan razlog za prevremeni odlazak.
- Ukoliko dođe do ranijeg odlaska (sa izuzetkom smrti ili povrede), obračunava se 50 % od pune cene do datuma završetka rezervacije.

PROGRAM PUTOVANJA:
Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel posle 15:00 h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Drugi - pretposlednji dan: Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Slobodno vreme za individualne aktivnosti/ skijanje!

Poslednji dan: Doručak. Napuštanje hotela do 11:00 h

VAŽNE NAPOMENE:
- prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
- molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorene strane.
- organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
- organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja- aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
- maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja.
- agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru određenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
- u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
- agencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slučaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
- agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju ili predstavnika lokalnog inopartnera na destinaciji, na koju je agencija uputila potrošača, za slučaj da mu je potrebna određena pomoći ili ima odredjene primedbe, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajuči način, obavesti o potrebnoj pomoći, kao i o nedostacima smeštajnih jedinica i prevoza najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o ugovorenom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, kao i da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju, bez obzira da li reklamacija ima ili nema osnova. Mesto određeno za prijem reklamacija su prostorije: OMNIPROMET DOO - TA „OMNITURS“ Beograd, elektronskim putem na mail: info@omniturs.rs, odnosno pozivom na telefon: 011 33 48 851! Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, pisanim ili elektronskim putem, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka ugovorene usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljene programe putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIPROMET DOO – TA „OMNITURS“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. TA OMNITURS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2019. od 25.01.2019. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 08.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.