Nova Godina - Crna Gora - Kotor


Kotor, Plantaže, Tivat, Porto Montenegro, Žabljak - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Smestaj:
  • Prevoz:
  • Crna Gora NG
  • Noćenje
  • Apartmani
  • Autobus
79 €

5 dana / 2 noćenja


Autobusom - 5 dana / 2 noćenja

Termini putovanja

Smeštaj

 

Snižena cena

29.12.-02.01.2019

Apartmani u Kotoru

 

79 €

plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan plaćanja

Cenovnik broj  1 od 04.12.2018

Postavite pitanje

1. DAN BEOGRAD
Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 21:30 h, skup putnika je pola sata ranije u 21.00 h. Noćna vožnja kroz Srbiju. Pauza na Zlatiboru za večeru (jagnjetina, prasetina, ili a la cart meni u nekom od restorana u Mačkatu). Nastavak putovanja uz kraća zadržavanja radi odmora.

2. DAN PODGORICA – ŠIPČANIK (PLANTAŽE) - KOTOR
U jutarnjim časovima dolazak u Podgoricu. Fakulativno odlazak na degustaviju vina (uz bruskete sa Njeguškim sirom na maslinovom ulju i ruzmarinu) i obilazak grandioznih podruma (bivši podzemni vojni aerodrom) i vinograda. Plantaže imaju največi vinograd na Balkanu u „jednom komadu“ koji se prostire na 2100 hektara, od kojih je 1600 hektara pod Vrancem. Odlazak na vidikovac u sredini vinograda. Povratak u Podgoricu. Slobodno vreme za ručak i kafu. Polazak ka Kotoru. Smeštaj u apartmane. Noćenje.

3. DAN – KOTOR – TIVAT – KOTOR
Fakultativni izleti: U prepodnevnim obilazak starog grada Kotora sa lokalnim vodičem. Fakultativni obilazak Tivta i podmornice Heroj P-821 u marini Porto Monetenegro. Slobodno vreme. DOČEK NA TRGU - SREĆNA NOVA GODINA. Noćenje.

4. DAN - KOTOR - ŽABLJAK
Polazak na putovanje Nacionalnog parka Durmitor. Obilazak Crnog jezera i slobodno vreme za kafu ili ručak u ski centru Žabljak. Nastavak puta ka Beogradu uz usputna zadržavanja radi odmora.

5. DAN- BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima

CENA ARANŽMANA OBUHVATA :
– Prevoz autobusom turističke klase (AC/DVD),
– Smeštaj u ½ (ili po potrebi putnika višekrevetnim) apartmanima Marković ili u susednim kućama 2 km od starog grada, u Kotoru, usluga na bazi dva noćenja
– Boravišnu taksu
– Usluga turističkog vodiča,
– Troškove realizacije programa,

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
Fakultativne izlete (minimum 15 osoba):
– Doručak – na upit,
– Individualne troskove putnika,
– Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 25 EUR u Apartmanima Marković,
– Međunarodno zdravstveno osiguranje.

NAČIN PLAĆANJA:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja.
- Plaćanje kreditnom karticom: Visa, Master, Maestro, Dina, (isti uslovi kao gotovina). Za korisnike kreditnih kartica Intesa banke mogućnost plaćanja na maksimalno 6 rata bez kamate.
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA OMNI TURS-a

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
Smeštaj je u Kotoru, usluga na bazi dva noćenja. Primer: Apartmani Marković nalaze se u nekoliko objekata na 2 km od Kotorskog starog grada. Apartmani ½, 1/3, ¼ su sa tuš kabinom, tv-om, telefonom, mini kuhinjom a posuđem. Wifi je dostupnan besplatno u zajedničkim prostorijama.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:


– Obilazak impresivnog podruma „Šipčanik“ uz degustaciju tri vina – dva iz klasik linije (Crnogorski Krstač, Crnogorski Vranac) i jedno specijalno (Vranac Pro Corde) uz bruskete sa Njeguškim sirom na maslinovom ulju i ruzmarinu, poseta vinogradu na Ćemovskom polju sa kraćim zadržavanje na “Vidikovcu” – srcu vinograda “Plantaža” - 18 EUR,
– Obilazak Tivta, Porto Montenegra, Zbirke pomorskog nasleđa i podmornice Heroj – 10 EUR,
– Obilazak Kotora sa vodičem – 5 EUR, ;

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Crne Gore.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.

• ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.