Nova Godina - Poljska - Krakov


Krakov - autobusom


  • Program:
  • Usluga:
  • Hotel:
  • Prevoz:
  • Krakov
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
99 €

6 dana / 3 noćenja


Autobusom - 6 dana / 3 noćenja

Termini putovanja

Hotel

Redovna cena

Ultra Last Minuta cena

29.12.-03.01.2019

Hotel Ibis Budget Bronovice

        www.ibisbudget.com

139 €

99

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 prijavljenih putnika po terminu. Nakon toga se naplaćuje redovna cena za sve kasnije prijave
     (plaćanje je obavezno u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

 Cenovnik broj 3, od  28.12.2018.

Postavite pitanje

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (29.12.2018.) Polazak autobusa iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš, u 17:00h. Prijem putnika i polazak autobusa iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive, u 18:00h. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.dan (30.12.2018.) Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel . Slobodno popodne za odmor, individualnu šetnju i upoznavanje grada. Obilazak brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari srednjovekovni gradski trg Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, katedrala Sv. Marije, Barbakan, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Cvetna vrata, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka. Uveče organizovan fakultativni odlazak u diskoteku. Povratak u hotel. Noćenje.

3.dan (31.12.2018.) Doručak. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razglednje grada. Mnoštvo prodavnica , kafića, pivnica i restorana će upotpuniti užitak šetnje ovim gradom. Povratak u hotel. Fakultativni odlazak na doček Nove godine u jednu od diskoteka. *DOČEK NOVE GODINE*. Povratak u hotel . Noćenje.

4.dan (01.01.2019.) Doručak. Nakon doručka fakultativnI odlazak do Veličke – najvećeg rudnika soli u Evropi. Ovo fascinantno mesto datira joz iz XII veka. Zadiviće Vas čudesni grad lavirinata, uskih hodnika, džinovskih pećina, podzemnih jezera pod zemljom, neverovatne akustike. U kapeli svete Kinge na dubini od 101 m, redovno se održavaju koncerti simfonijskog orkestra Krakova. Sa svoda se spušta pet prekrasnih lustera izgrađenih od soli i kristala, koji igrom svetlosti i senke, uz odsjaj soli svuda po zidovima, daju nestvarno čaroban prizor. Tu su i najstariji muzej rudarstva na svetu, restorani, skulpture od soli… Povratak u Krakov. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.

5.dan (02.01.2019.) Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni odlazak u Aušvic, najveći i najozloglašeniji koncetracioni logor iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. godine nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Višečasovni obilazak logora u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

6.dan (03.01.2019.) Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u ranim jutarnjim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA:
* prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom
* smeštaj u Krakovu u Hotelu Ibis Budget , u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, na bazi tri noćenja sa doručkom
* ishrana u hotelu - doručak-švedski sto (buffet-servis)/ usluga samoposluživanja u skladu sa hotelskim pravilima
* usluga predstavnika agencije/vodiča pratioca
* organizacija i vođstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* ulaznice za posete i obilaske muzeja, objekata i lokaliteta
* fakultativne izlete
* međunarodno putno zdravstveno osiguranje
* individualne troškove putnika
* doček Nove godine

POPUSTI I DOPLATE: * doplata za jednokrevetnu sobu 65 eur.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Cene su izražene u eurima, a plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.


Smeštaj:
Hotel Ibis Budget Bronovice www.ibisbudget.com
( ili slican- iste kategorije i priblizno iste lokacije)
Hotel Ibis Budget se nalazi 15 minuta od centra grada. Ispred hotela staje linija gradskog prevoza. Hotel poseduje dvokrevetne i trokrevetne sobe, standardno opremljene.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, a u skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili više kategorije, i na istoj lokacijskoj udaljenosti od centra grada. Zvanična potvrda hotela u kom će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 h. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet. Hoteli iz programa se nalaze u širim gradskim zonama navedenih gradova, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade.

FAKULTATIVNI IZLETI: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

Cene fakultativnih izleta:
* Aušvic : 25 eur,
* Rudnik Soli : 30 eur,
* Ulaznica za diskoteku za sve tri noći – paket : 25 eur,
(30.12 -10 eur, 31.12.- 20 eur, 01.01- 10 eur)

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa AD za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.

VAŽNE NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”.
• raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.