O namaOMNIPROMET  DOO – BEOGRAD  (SAVSKI VENAC)
PREDUZEĆE ZA SPOLJNU, UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE

Ogranak - Turistička agencija:

OMNIPROMET  DOO -  T.A.  “OMNITURS”  BEOGRAD

Poreski identifikacioni broj  (PIB):  101723611
Matični broj pravnog lica  (MB):      07485166
Šifra delatnosti:   7912 - Delatnost tur-operatora
Licenca:  OTP br. 235/ 2010. od  11.02.2010.
Tekući račun kod Addiko Banka:  165 – 3399 - 33
Ovlašćeno lice i zastupnik preduzeća: Aleksandar Stanković 
Odgovorno lice u agenciji:  Milanka Kolaković

Agencija poseduje Garanciju za slučaj insolventnosti i radi nadoknade štete
po Ugovoru o garanciji putovanja broj: 120/2019. od  25.01.2019. godine
sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijaciom turističkih agencija PU “YUTA”, 
uz  Polisu broj 300060581 od  08.01.2018.god u visini pokirića štete do 300.000 eura
kod  Akcionarskog društva za osiguranje  “DDOR Novi Sad” – Novi Sad.

Turistička  agencija  -  Adresa:
Dragoslava  Jovanovića 3  | 11000 Beograd
Telefon/Fax: +381 (11) 334 8851 ; 334 9532
E-mail: info@omniturs.rs 
http//:   www.omniturs.rs

Sedište  Preduzeća  -  Adresa:
Savski  trg 7  | 11000 Beograd
Telefon/Fax: +381 (11) 761 0127 ; 761 4131
E-mail:  info@omniturs.rs