Grčka - Solun - autobusom


Solun - manastiri Meteori


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Solun
  • Noćenje sa doručkom
  • 3*
  • Autobus
od 56 €

6 dana / 3 noćenja


Termini putovanja Hotel Cena aranžmana
Specijalna cena *
30.10.-05.11.2018
app / vila
75
56

* Specijalna cena se odnosi na prvih 25 putnika po terminu. Nakon toga se primenjuje regularna cena kao u tabeli
     (plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Addiko banke na dan uplate)

 

Postavite pitanje

1.dan – Polazak iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Auto centra Lasta, na autoputu Beograd – Niš u 21:00 čas. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan - Dolazak u Solun u jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje Soluna: Bela Kula, Via Egnatia, Crkva Svetog Dimitrija. Slobodno vreme za šoping... Nastavak obilaska srpskog vojničkog groblja - Zejtinlik. U dogovoreno vreme nastavak vožnje do Paralije. Smeštaj u privatne vile. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.

3. dan –Odlazak do grada Katerini, privrednog i trgovinskog centra olimpske regije. Obilazak grada. Slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme povratak u Paraliu U večernjim satima fakultativni odlazak na Grčko veče. Noćenje.

4.dan–U jutarnjim časovima fakultativni polazak na izlet do Manastira Meteora. Poseta radionici vizantijskih ikona u podnožju Meteora - Zindros (veliki izbor originalnih suvenira i rukom radjenih ikona). Obilazak manastira Veliki Meteori-Preobraženje i Varlaam. Povratak preko Kalambake sa pauzom za ručak u nekom restoranu.Polazak za Paraliu sa obilazakom Crkve Svete Petke u klancu Tempi. U dogovoreno vreme polazak za Paraliu.Slobodno vreme. Noćenje.

5.dan – U jutarnjim časovima polazak u mesto Litohoro u podnožiju Olimpa. Obilazak mesta, odlazak do Zevsove kade. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju.Noćna vožnja kroz Makedoniju i Srbiju.

6.dan - Dolazak u Beograd na turistički terminal u prepodnevnim satima.

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz autobusom turističke klase (klima,video –audio oprema)
- smeštaj u privatnim vilama - apartmanima i studiima u Paraliji (Vila Hariklia, Electra Beach), u 1/2 TWC ili 1/3 TWC studiima na bazi 3 noćenja
- obilaske prema programu
- organizaciju i vodjstvo puta

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- fakultativne izlete ( Meteori, Katerini, Litohoro );
- ulaznice za manastire 3 eur po osobi
- Grcko veče 20 eur
- doplata za dorucak 4 eura po osobi i danu.
- putno zdravstveno osiguranje

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Cene su izražene u eurima, a plaćanje je iskljucivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne Addiko banke na dan plaćanja, u skladu sa sledećim uslovima:
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15- 10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
• prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
• platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznacenim uslovima plaćanja.

POPUSTI I DOPLATE:

• doplata za jednokrevetnu sobu – 25eura

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:

- putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: OMNIPROMET - TA OMNITURS, Beograd, mail: info@omniturs.rs, tel: 011 33 48 851 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:

Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNITURS i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu. OMNITURS kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 235/2010. od 11.02.2010., uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 300.000€ za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0120/2018 od 10.01.2018. koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu Polisu br. 300060581 od 25.01.2018. godine ugovorenu sa Akcionarskim društvom za osiguranje „DDOR Novi Sad“ - Novi Sad.
Cenovnik broj 1 od 25.08.2018Opis smeštaja: Vile poseduju dvokrevetne i trokrevetne sobe. Sve sobe imaju kuhinju, kupatilo,TV. Možete biti smešteni u više vila iste kategorizacije (u zavisnosti od broja prijavljenih putnika) u standardnim 1/2 ili 1/3 TWC sobama. U apartmanima i Vilama se ne podrazumeva opremljenost kuhinje kao i posedovanje pribora za spremanje hrane.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Vile poseduju dvokrevetne i trokrevetne studie. Svi studii imaju kuhinju, kupatilo,TV. Možete biti smešteni u više vila iste kategorizacije (u zavisnosti od broja prijavljenih putnika) u standardnim 1/2 ili 1/3 TWC studiima. U apartmanima i vilama se ne podrazumeva opremljenost kuhinje kao i posedovanje pribora za spremanje hrane. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova.U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
FAKULTATIVNI IZLETI:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti. Cene fakultativnih izleta:
Meteori 25 eur,
grad Katerini 5 eur,
Olimp i Litohoro 15 eur.
Paket fakultativnih izleta (za uplate prilikom rezervacije) za sva tri data izleta je 35 eur po osobi.

NAPOMENE:

• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Grcke
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. • putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
• raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POCETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANZMAN.