Putovanja - BiH- Trebinje - Mostar

Trebinje & Mostar

 


  • Program:
  • Usluga:
  • Hoteli:
  • Prevoz:
  • Trebinje i Mostar
  • izlet
  • 4*
  • Autobus
57€

Izlet sa jednim noćenjem


Autobusom - Jedno noćenje
Termini putovanja Hotel Cena
/
4*
57€

(plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke na dan uplate

Postavite pitanje

I DAN subota, 09.10. Trebinje
00:00h Polazak u ponoć, iz Beograda. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.
Nastavak putovanja za Trebinje. Dolazak u jutarnjim časovima. Obilazak starog grada Kastel iz XVIII veka sa dve džamije, Sultan Ahmedovom i Osman Pašinom džamijom, Muzej Hercegovine i Anđelkinu kapiju. Lagana šetnja Dučićevom ulicom (sa spomenicima posvećenim P.P. Njegošu kao i Jovanu Dučiću), letnjom baštom Platani sa gorostasnim stogodišnjim stablima platana, gradsku pijacu sa spomenikom Oslobodiocima iz Prvog svetskog rata (rađen po nacrtu Jovana Dučića), gradsku tržnicu, gradski park jedan od najlepših i najprostranijih parkova u celoj BiH, kao i katoličku katedralu Blažene Device Marije iz XIX veka i hram Svetog Preobraženja Gospodnjeg koji se nalazi u gradskom parku. U neposrednom centru grada obilazak i Arslanagića most iz XVI veka. Mogućnost fakultativnog izleta do manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice. Za putnike koji ne idu na faklutativni izlet, slobodno vreme u Trebinju. Noćenje.

II DAN – nedelja, 10.10. Blagajska tekija – Mostar
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Nastavak putovanja do Mostara. Nakon dolaska u Mostar posetićemo gradjevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kelebija, kula Herceguša, Sahat kula, Kriva ćuprija – jedan od najstarijih očuvanih spomenika iz osmanskog perioda, podignut polovinom XVI veka i po predanjima Stari most je sagrađen upravo po uzoru na ovaj mali most, spomen park Aleksi Šantiću i Emini koju je opevao. Kujundžiluk – stara mostarska čaršija nalazi se na levoj strani reke Neretve sa svojim radionicama i suvenirima. Fakultativni polazak grupe prema Blagaju koji se nalazi par kilometara od Mostara i na kratko uživanje na izvorištu Bune, najvećem kraškom izvoru u Evropi, pored kojeg se nalazi čuvena sufijska tekija. Za putnike koji ne idu na faklutativni izlet, slobodno vreme u Mostaru. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Planiran dolazak u Beograd u nedelju u kasnim časovima. Kraj programa.

*OKVIRNA SATNICA PROGRAMA MOŽE BITI PROMENLJIVA U ZAVISNOSTI OD SITUACIJE I DRUGIH NEPREDVIDIVIH OKOLNOSTI

CENA PAKET ARAŽMANA: 6.700 rsd (okvirno 57€) po osobi *minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program

Cena aranžmana obuhvata:

• Smeštaj u dvokrevetnim/trokrevetnim sobama u hotelu sa 4*, doplata za jednokrevetnu sobu na upit
• Noćenje sa doručkom u hotelu
• Profesionalni turistički vodič (licencirani) i vozač
• Troškovi organizacije
• Prevoz turistickim autobusom sa audio video opremom

Cena aranžmana ne obuhvata:

• Individualne troškove putnika/turista
• Međunarodno putno zdravstveno osiguranje • Ulaznice za muzeje

• Fakultativni izlet do Manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice – 5 € po osobi (min 20 osoba)
• Fakultativni izlet do Blagajske tekije – 7 € po osobi (min 20 osoba)

Uslovi i način plaćanja:

• Prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak najkasnije 10 dana pre puta (gotovinski, čekovima građana i platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.
• Minimum 40 osoba mora biti prijavljeno za navedeni program kako bi se realizovao po ceni od 6.700 rsd (okvirno 57€) po osobi
• Plaćanje je u dinarima prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
• Cene su izražene okvirno u evro (€) valuti. • Otkaz Rezervacije - definisano prema opštim uslovima putovanja.

Smeštaj:
Hotel 4* u Trebinju
Fakultativni izleti:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 25 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

NAPOMENE:
• Prilikom prijave imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rodjenja deteta, koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove zbog netačno prijavljenih podataka putnika.
• Molimo putnike da pažljivo pročitaju Program putovanja, kao i Opšte uslove putovanja, jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezuju za obe ugovorene strane. • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu, vremena polazaka i sl.) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike i sl.).
• Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenata, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
• Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara, ili u sudu i opštini, ukoliko to one overavaju.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja i Garancijom putovanja. agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odreĊenih reklamnih akcija i specijalnih programa.
• Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
gencija zadržava pravo korekcije programa i cene u slućaju promene kalkulativnih elemenata ili više sile, kao i da promeni redosled pojedinih elemenata programa putovanja ukoliko je to neophodno zbog nastalih nepredvidivih okolnosti ili više sile, mogućnosti rezervacija ulaza i drugo, što se ne smatra promenom programa putovanja u odnosu na putnika i prijavu za putovanje.
• Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije. TA Omniturs ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke organizacije prema državi i njihovim uslovima kategorizacije. u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je naveden u oviru tačke način plaćanja. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza - “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podreĊeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo za drugog je hladno i slično. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje meĊu putnicima i osećaj kolektivizma.

ROK ZA PRIJAVU JE 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ODNOSNO DO POPUNE MESTA ZA DATI ARANŽMAN.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je odreĊeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranţmanu. Agencija i prevoznik su duţni da potrošaću izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. OMNIPROMET – TA OMNITURS, BEOGRAD vrši prodaju turističkih aranţmana turističke agencije, organizatora putovanja : OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, broj licence OTP 48/2021 kategorija A10 izdata od 09.06.2021. godine. Mesto odredjeno za prijem reklamacija je: OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD, SAVSKI VENAC, mail: prodaja@omnisplus.rs, tel:+381113348851. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: Kolaković Milanka. Uz objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNI S PLUS DOO – BEOGRAD i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima koje reguliše Zakon o turizmu.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA I POLISA OD ODGOVORNOSTI:
Uz sve objavljeni program putovanja i prevoza važe OPŠTI USLOVI PUTOVANJA organizatora turističkog putovanja agencije OMNIS PLUS DOO – TA „OMNI S TRAVEL“ Beograd i sastavni su deo objavljenog pisanog programa putovanja, usaglašeni sa YUTA standardima i elementima važećih pravilnika i uslovima koje reguliše Zakon o turizmu. T.A OMNI S PLUS Beograd kao organizator putovanja poseduje Licencu OTP br. 227/2021. Kategorija A od 08.12.2021. Uz Garanciju putovanja u visini pokrića štete od 50.000,00 eura za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete, koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja br. 0107/2020. od 16.11.2021 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU“YUTA“, prijavom na telefon 011/322-86-86, ili dopisom na adresu ul. Kondina 14 ili prijavom na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, uz obezbeđenu bankarsku garanciju br. 285-1006230003836-23 od 02.06.2021. godine ugovorenu sa SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD.

Cenovnik broj 5 od 27.09.2021.